About

About

Là một người sống ở Nhật 10 năm.

Ban đầu cũng chỉ đi rồi về.

Sau đó trở thành gần như sẽ sống ở nước Nhật lâu.