Lương tối thiểu theo các vùng ở Nhật 2024 (luôn mới nhất)

Lương tối thiểu theo các vùng ở Nhật 2024 (luôn mới nhất)
Mục lục:

Lương tối thiểu mới nhất theo các vùng ở Nhật

Tham khảo